UdderoDip Lacto, za dezinfekciju vimena posle muže, 5 kg

3,600 RSD

Dostupnost:

Nema na zalihama

Ukratko o proizvodu:

UdderoDip Lacto, 5 kg, sredstvo za dezinfekciju vimena posle muže  – proizvođač KERBL

Biocidni proizvod. Samo za profesionalnu upotrebu!

Nema na zalihama

Osnovne informacije o proizvodu

– Veoma efikasno dezinfekciono sredstvo koje ne sadrži jod, napravljen na bazi mlečne kiseline i hlora;

– Formira zaštitni film na površini sisa, koji je vidljiv i štiti kožu vimena od štetnih mikroorganizama, podstičući prirodnu odbranu;      

– Rastvor je pripremljen za upotrebu (ne razblažuje se sa vodom);

– Upisan u Privremenu listu biocida Republike Srbije rešenjem broj 532-01-458/2014-19.

U Nemačkoj je odobren i za korišćenje na organskim farmama za proizvodnju mleka.

Koristiti biocide bezbedno. Pre korišćenja uvek pročitati etiketu i informacije o proizvodu!

Uputstvo za upotrebu: Nakon muže, tokom pauza u laktaciji, vime se umoči oko 2 cm u UdderoDip. Za tu svrhu koristiti dip – šolju. Ne tretirati više od 30 životinja sa sadržajem jedne šolje. Očistite dip – šolju ( sa povratnom blok mehanizmom) pre ponovog punjenja. Pre muže obrišite vime vodom. Zaštititi proizvod od smrzavanja i toplote.

Upozorenje:

OpasnostPiktogrami opasnosti - Biocidi i Hemikalije

 

Sadrži:

L-(+)-mlečna kiselina; CAS broj: 79-33-4

Alkoholi, C9-11, etoksilovani; CAS broj: 68439-46-3

NATRIJUM HIDROKSID ; CAS broj: 1310-73-2

 

H315- Izaziva iritaciju kože.

H318 – Dovodi do teškog ošteċenja oka.

H412- Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

P101 Ako je potreban medicinski  savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.

P280 Nositi zažtitnu odeću / zaštitne rukavice/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice.

P305/351/338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje I ukoliko je moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode I sapuna.

P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu.

P501: Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.

 

Aktivni sastojci: 1,7g/100g Lactic Acid

0,35g/100g Chlorhexidindigluconat

Težina: 6 kg
X