ELEKTRIČNI PASTIRI

Jedan od najozbiljnijih problema sa kojim se suočavaju odgajivači ovaca je njihovo čuvanje- pre svega, treba zadržati životinje na određenom prostoru, a zatim, treba se na neki način zaštititi od grabljivica.U zemljama sa razvijenim ovčarstvom pregonski način ispaše je raširen jer se smanjuje utrošak rada, te je moguće držanje većeg broja ovaca sa istim utroškom rada, a iskorišćavanje raspoloživih pašnjačkih površina je daleko bolje u odnosu na tradicionalni način ispaše.

U osnovi postoje dva načina upravljanja površinom za ispašu na vašem gazdinstvu: kontinuelna i pregonska ispaša. Kontinuelna ispaša jeste jednostavno izvođenje grla na pašnjak, gde ostaju tokom cele sezone. Pregonska ispaša može varirati od samo 2 pašnjaka uz pregon grla s jednog na drugi, do sistema sa velikim brojem fleksibilnih pašnjaka uz pregon grla dvaput dnevno ili čak i češće. Intenzitet pregona zavisi od toga koliko ste vremena i novca spremni da investirate. Oba sistema imaju i prednosti i nedostatke. U kontinuelnom sistemu ispaše, troškovi uspostavljanja i vreme potrebno za planiranje, upravljanje i nadziranje su manji. I pored toga, ako je broj grla mali, ona će iskorišćavati pašnjak neefikasno sporadičnom ispašom samo 30 do 35% dostupnog krmiva. Ako je pak broj grla prevelik, doći će do preterane paše. Obe situacije dovode do problema sa korovima i osiromašenja sadržaja leguminoza i poželjnih trava, što rezultira visokim troškovima za ponovno zasejavanje i herbicide i potencijalnim negativnim uticajem na životnu sredinu. Nasuprot tome, ispaša kojom se upravlja pospešuje produktivnost i biodiverzitet pašnjaka (sa manje korova) i omogućava pripremu sena ili stvaranje zaliha da bi se produžila sezona ispaše. Ove prednosti su rezultat vremena provedenog za planiranje, upravljanje i nadziranje i višeg početnog ulaganja za uspostavljanje sistema.

Pregonska ispaša će pomoći da pašnjaci budu produktivniji jer će se odmarati između ispaša. U tim periodima, biljke ne samo da će razviti gornje delove, već će rasti i koren, pa će moći da iskoriste više vode i hranljivih materija iz veće zapremine zemljišta. Sve to će pomoći biljkama da brže ponovo izrastu nakon ispaše. Pored toga, odmaranje omogućava da se produktivne trave i leguminoze lakše nose sa manje poželjnim biljkama i korovima.

Ponekad se ljudi uplaše kada čuju o ogradama u vezi sa pregonskom ispašom. Mnoge prednosti pregonske ispaše (veći rast biljaka, zdraviji korenski sistemi, poželjnije vrste biljaka) se mogu postići relativno jednostavnim sistemima ispaše. Počnite tamo gde vama odgovara. Ako imate kontinuelnu pašu, a želite da probate sa pregonskom ispašom u manjoj meri, podelite svoj pašnjak na dve polovine pomoću električne ograde između pašnjaka svake dve nedelje. U idealnom slučaju dobar sistem ispaše počinje sa 5 pašnjaka. Svaki deo se koristi nedelju dana, a odmara 4 nedelja.

Kada se naviknete na sistem, počećete da pregonite grla u skladu sa dostupnošću krmiva, a ne po kalendaru. Ako počnete sa relativno jednostavnim sistemom, troškovi i rizici će biti niski, a vi ćete moći da proverite kako se pregonska ispaša uklapa u vaše gazdinstvo.

Ispaša u pregonima podrazumeva da životinje treba držati u strogo omeđenim prostorima, što bez ograde nikako ne ide. Ako je bez pregona i bilo moguće rešiti probleme uz pomoć dobrog pastira, sa pregonima se ograda više ne može izbeći. A zatim, tu je i problem radne snage. Većina će se složiti da je nju sve teže obezbediti, a činjenica je da su mnogi ambiciozni projekti uzgoja ovaca zapeli na pitanju radne snage.

Električni uređaji za čuvanje ovaca- popularno nazvani električni pastiri- pojednostavljuju do izvesne mere čuvanje ovaca. Pre svega, pravilno konstruisana električna ograda je jeftinija od odgovarajuće fizičke barijere- neelektrificirane ograde. Pri tome je elektrificirana ograda pre svega psihološka barijera, i stoga nije potrebno da ona bude preterano fizički jaka- odatle, ona nije ni skupa.

Određena strana iskustva ukazuju na to da korišćenjem elektrificirane ograde, gubici usled napada grabljivica spadaju praktično na nulu.

Uz pravilno izabranu i montiranu električnu ogradu, i potrebe za radnom snagom se donekle smanjuju. Ovo će, naravno, zavisiti od svakog pojedinačnog slučaja- ne možete očekivati smanjenje troškova radne snage za 50% ako imate samoj jednog angažovanog radnika, ali će ovaj radnik sada imati više vremena da radi nešto drugo.

Činjenica je da u modernom ovčarstvu sve više ograđenog prostora predstavljaju elekrificirane ograde, i da ovaj trend ne može ni nas da zaobiđe. Zato od samog početka treba pravilno pristupiti problemu, i proučiti postojeća iskustva, kako bi se izbegle poznate greške, i naučilo na tuđem iskustvu.

Kod uvođenja i korišćenja električnih ograda za ovce važna su dva osnovna momenta:

1. navikavanje treba da započne već sa mladim grlima,

2. kod korišćenja razlikovati:

a) stalne ograde sa po tri ili četiri žice (trake) u boji i sa odgovarajućom visinom,

b) kao privremene pokretne ograde (mreže) dovoljne visine.

Sa stanovišta iskorišćavanja, održavanja i negovanja pašnjačkih površina jedan od najvažnijih momenata je način korišćenja tih površina, odnosno dužina zadržavanja stoke na njima. Kod proračuna dužine zadržavanja ovaca treba uzeti u obzir stvarni prinos (bujnost) trave i potebe ovaca, a zatim potrebu što boljeg očuvanja površina za novi porast trava. Najkraće zadržavanje po pravilu je jedan, a najduže sedam dana.

OSNOVNI ELEMENTI ELEKTRIFICIRANE OGRADE

Svaka električna ograda se sastoji od sledećih ključnih elemenata

1. Uređaja za proizvodnju električnih impulsa

2. Ograde

3. Uzemljenja

4. Psihološke barijere, koja se postiže uvežbavanjem životinja

Svaki od ovih elemenata mora da bude pravilno odabran i primenjen, i uspeh neće izostati

UREĐAJ

Jedan od dva najčešća uzroka razočarenja kod korišćenja elektrificirane ograde je upotreba jeftinih uređaja neodgovarajućeg kvaliteta. Pri tome, ne treba zaboraviti da će prilikom postavljanja ograde, verovatno svaki uređaj raditi bez greške. Kada je ograda nova i čista, trava oko nje pokošena a akumulator pun i nov, svaki će uređaj zadovoljiti prvu potrebu. Problemi nastaju kasnije. Sa vremenom se elementi ograde degradiraju, prelazne otpornosti rastu, ograda korodira ili se prlja, a rastinje osvaja donje nivoe ograde. Pri tome i elementi samog uređaja degradiraju, i ako u njemu nema ozbiljne rezerve snage, rezultat može biti razočaravajući relativno brzo nakon postavljanja ograde.

Osim toga, uređaj mora da zadovoljava moderne zahteve- moraju da proizvode kratke impulse velike energije, jer se ovakav režim rada pokazao efikasnijim u svojoj osnovnoj funkciji. Uređaji starije konstrukcije obično ne zadovoljavaju ove zahteve. Energija impulsa je ono što odbija životinju, i ako postavite “mlak” uređaj, dobićete “mlaku” ogradu. Ne zaboravite da je fizička suština električne ograde električni impuls, i da stoga nije uputno štedeti na srcu celog sistema.

Moderene sisteme ovog tipa je takođe moguće napajati iz solarnih panela, čime se postiže potpuna autonomija od izvora napajanja ili punjača za akumulator.

Kod izbora uređaja, takođe treba obratiti pažnju na efikasnost servisa, i mogućnost nabavke rezervnih delova.

UZEMLJENJE

Kao drugi najčešći uzrok lošeg funkcionisanja elektrificiranih ograda navodi se neodgovarajuće uzemljenje. Da bi se formirao šok impuls, neophodno je da strujni krug bude zatvoren, a to ne može da se dogodi kroz vazduh, bez obzira koliki je napon u ogradi. (Da ovo nije tačno, ptice nikada ne bi mogle da sede na provodnicima dalekovoda, a tamo su naponi mnogo veći od onih koji se koriste kod električnih pastira) Stoga je veoma važno da uzemljenje bude kvalitetno- što znači tri do četiri sonde od dva metra ubodene u zemlju za fiksnu instalaciju, i ako je potrebno, pojedini provodnici u ogradi takođe mogu da predstavljaju uzemljenje. Kod pokretnih instalacija, po pravilu se koriste provodnici u samoj ogradi.

OGRADA

Stubovi, izolatori i provodnici koji ograđuju željeni prostor, mogu se uslovno zvati ograda, mada ne treba zaboraviti da bez ostala tri elementa ovo nije ograda- sami provodnici na stubovima bez električnog impulsa praktično ne mogu da zadrže ništa. Stoga termin ograda u ovom odeljku treba shvatiti uslovno.

Ograda može biti više različitih vrsta, i mogu se deliti po stalnosti instalacije- na privremene i trajne, po vrsti životinja koju treba da čuvaju, i po tome da li su orjentisane da spreče životinje da izađu iz nekog prostora, ili da uđu u taj prostor.

Ono što nas ovde zanima su privremene i stalne ograde za ovce, koje pri tome treba i da odbijaju grabljivice

Kada je reč o konstukciji ograde, ona zavisi od mnogih faktora- terena, okoline, vrste životinja sa jedne i druge strane ograde. Stoga prilikom konstrukcije ograde, treba “ograditi” sopstvene želje. Pre svega treba odgovoriti na sledeća pitanja:

1. U kojoj meri životinje žele da izađu iz ograđenog prostora? Ako u prostoru ima dovoljno hrane i vode, i ako su drugi osnovni uslovi za udoban boravak životinja ispunjeni, one se verovatno neće previše gurati da izađu iz ograđenog prostora

2. U kojoj meri grabljivci žele da uđu u ovaj prostor? Tamo gde su životinje u toru jedina hrana grabljivicama na kilometre unaokolo, jasno je da će ograda biti na velikim iskušenjima

3. Koji nivo gubitaka je moguće trpeti? Nijedna ograda nije apsolutno sigurna. Čak i kada bi bili spremni na trošenje velike sume novca na ogradu, apsolutnu sigurnost ne može garantovati niko ozbiljan. Odatle je konstrukcija ograde uvek kompromis između podnošljivog rizika i troškova izgradnje.

Kada se svi ovi elementi uzmu o obzir, dobija se odgovor na pitanje kakva je ograda potrebna u svakom konkretnom slučaju. Ograde za ovce, međutim, imaju same po sebi ograničenja koja donekle pomažu u donošenju odluke.

Fiksna ograda je skuplja instalacija, ali je, ako se pravilno izgradi, veoma trajna. U ovčarstvu se ona može koristiti za ograđivanje imanja, dok se za ograđivanje pregona može koristiti i pokretna ograda. Ipak, ako se dobro osmisle pregoni i pravilno izgrade podele, fiksna ograda uz pravilno održavanje lišava vlasnika briga na dug rok. Evo nekih pravila koja bi trebalo poštovati kod izrade fiksnih ograda:

– Ograda treba da bude napravljena od dovoljnog broja provodnika- za ovce je to od pet do osam- koji su gušće raspoređeni pri dnu.

– Razmak između stubova ne treba da bude suviše mali- 25 do 30 metara je sasvim prihvatljivo.

– Žice treba da budu zategnute samo toliko da se ne dodiruju između stubova, nikako ne pretegnute- ovo može da stvara razne probleme, od čupanja stubova iz zemlje, do kidanja žica

– Ako se koristi kruta žica, korisno je da na krajevima do stubova postoje opruge koje apsorbuju fizičke udare na ogradu- nikada ne možete sprečiti da se neka životinja zaleti u ogradu, ali ne želite da pri tome dođe do pucanja provodnika.

– Za provodnike radije koristite žice debljeg preseka- one su izdržljivije i pružaju manji električni otpor.

– Izolatori treba da budu kvalitetni, mehanički izdržljivi i otporni na starenje

– Nikada ne treba kombinovati dve vrste metala u ogradi- ovo dovodi do elektrohemjske korozije i narušava sposobnost provođenja impulsa

– Otvori na ogradi koji služe kao kapije treba da budu dovoljno veliki- razlog je praktične prirode: životinje se plaše da priđu ogradi, pa ih neće biti moguće naterati kroz suviše uzak otvor u ogradi.

– Korisno je da pojedini provodnici u ogradi imaju prekidače ili preklopnike, pomoću kojih se mogu po želji povezivati da rade kao uzemljenje ili kao živi provodnik, ili ih je čak moguće isklučiti sa mreže, na primer u slučaju da rastinje savlada donje provodnike ograde, i tome slično.

– Nikada-NIKADA- ne koristite u ove svrhe bodljikavu žicu, čak i ako je dobijete besplatno. Životinja- naročito ovca- može da se uhvati u nju, a niz električnih impulsa će je tada verovatno ubiti pre nego što neko primeti šta se dešava.

Pokretne ograde su veoma pogodne za pomeranje pregona u ovčarstvu- najzgodnije su one koje se isporučuju u obliku mreže i imaju kočiće koji se samo pobodu u zemlju, i povežu na uređaj. Svi ostali elementi ograde su ovde već rešeni, a kako se ovakve ograde po pravilu koriste za manje prostore, uređaji koji se na njih povezuju mogu biti i slabiji. Ove ograde su se takođe pokazale dobre u zaštiti od grabljivica. Njihova mana je kraći vek trajanja od fiksnih ograda i veća cena.

Prilikom montaže elektrificirane ograde, mora se voditi računa o mogućim opasnostima.

Na ogradi mora da bude jasno, i dovoljno često obeleženo da je ograda elektrificirana. Decu koja mogu da dođu u dodir sa ogradom treba posebno obučiti da je ne diraju.

Ogradu ne treba montirati ispod dalekovoda, jer u slučaju pada dalekovodnog užeta, provodnik ograde bi veoma efikasno preneo električni udar duž svoje trase, uz sve moguće posledice.

SPECIFIČNOSTI OGRADE ZA OVCE

Najveći problem, kada su ovce u pitanju, predstavlja prirodni izolator koje one nose na sebi- njihovo runo. Stoga je za ovce neophodno koristiti gustu ogradu, sa pet do osam redova provodnika, kako bi se osigurao električni kontakt sa telom životinje u svim mogućim uslovima. Osim toga, potrebno je da uređaj koji proizvodi električni impuls bude snažan i pouzdan, kako bi mogao da “dobaci” do tela životinje kada ova dotakne ogradu.

Ovi problemi, doduše, imaju svoju dobru stranu- većina grabljivaca je slabije opremljena od ovaca protiv elektrificirane ograde, te stoga, po pravilu, ograda koja čuva ovce unutra, efikasno odbija grabljivice sa spoljne strane.

UVEŽBAVANJE ŽIVOTINJA

Kada je sve fizički spremno, nastupa najvažniji deo instalacije elektrificirane ograde- uvežbavanje životinja da je se plaše. Kada su ovce u pitanju, ovo će najlakše ići odmah posle šišanja, kada je runo još kratko, ali ne znači da nije moguće obuku obaviti bilo kada.

Svim životinjama je potrebno vreme da se naviknu da je ograda “vruća”. Životinje treba pustiti u ograđeni prostor, i dozvoliti im da same otkriju ogradu- i njene specifičnosti. Ovo može da potraje- od 12 do 48 sati nije neobično- ali retko koja životinja izaziva ogradu dva puta, a ako to uradi tri puta- onda nešto nije u redu, ili sa ogradom, ili sa životinjom. Jasno je da će proces trajati kraće ako je ograđeni prostor manji. Takođe, životinje se lakše navikavaju na ogradu koja je gusto pletena, od one koja je retko pletena. Pri tome, imajte u vidu da je elektrificirana ograda pre svega barijera u glavi životinje- moguće je da se u toku uvežbavanja neka i nađe izvan ograde. Ako ste napravili ogradu koju životinje na mogu ni fizički da probiju, izgubili ste sve prednosti električne ograde. Zato se u literaturi jedna od najčešćih grešaka u izgradnji ograde naziva prejaka, preslaba- ograda je fizički suviše jaka, ali su električni uređaji izabrani preslabo. Ovo je, međutim, posledica psihičke barijere u glavi onoga ko postavlja ogradu- sumnje u sposobnost tih slabih žičica da zadrže životinje, i verovanja da će svaki uređaj za napajanje ograde završiti posao- pa i onaj najeftiniji.

ODRŽAVANJE

Možda i postoje stvari koje se jednom kupe i večito rade, ali električne ograde sasvim sigurno ne spadaju u njih. Na svu sreću, elektrificirana ograda ne zahteva previše održavanja, ali to sa sobom nosi opasnost da se na njega zaboravi potpuno, a ono se s vremena na vreme mora sprovoditi. Održavanje se sastoji od obilaska ograde, kontrole napona na ogradi uz pomoć odgovarajućeg instrumenta, kontrole fizičkog integriteta ograde i uklanjanje rastinja koje ometa rad sistema. Na samom uređaju treba kontrolisati stanje akumulatora i nivoa elektrolita, a pojedini uređaji imaju indikatore koji pomažu u dijagnostikovanju problema- u ovim slučajevima od velike je pomoći ako pročitate uputstvo pre nego što uključite uređaj. Kada je reč o pokretnoj ogradi, treba kontrolisati njen fizički integritet, kao i stanje šiljaka koji se ubadaju u zemlju, i veoma često krive i tupe usled udaraca u kamenje. Uz minimalno održavanje, električni pastir će raditi mnogo godina bez većih problema, na radost svojih korisnika.

ZAKLJUČAK

Električni pastiri- kako se elektrificirane ograde kod nas popularno zovu su pravac razvoja ograđenih prostora za uzgoj ovaca u svetu. Ovaj trend ne može da zaobiđe ni nas. Korišćenjem postojećih iskustava, uz pravilno definisanje želja i potreba, i pravilan izbor opreme, može se izbeći uvek prisutna opasnost rasipanja sredstava i razočarenja, i postići izvanredni rezultati.

Mr Radovan Tmušić